Залавянето, разпъването и смъртта на Господ Исус Христос-Евангелие от Лука, урок 12