Грабването на църквата и второто идване на Христос