1во писмо на Апостол Павел до Тимотех – урок 1ви

1во писмо на Апостол Павел до Тимотех – урок 2ри

1во писмо на Апостол Павел до Тимотех – урок 3ти

1во писмо на Апостол Павел до Тимотех – урок 4ти